NO*Fjordlynx Ivory Man (Ivo)

NO*Fjordlynx Ivory Man (Ivo)

  • Klubb / Club: Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS: MCO ds