NO*Fjordlynx

Kjøpekontrakt for Maine Coon

NO*Fjordlynx er registrert hos Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) og følgjer desse lover, reglar og foreskrifter. Forslaget til kjøpekontrakt er utarbeidd av NRR, med mulighet til å supplere med særskilte vilkår i tillegg til dei generelle bestemmelsane som følgjer:

Generelle bestemmelser fastlagt av NRR

Kattunger skal ikke leveres ny eier før de er minst 12 uker gamle. Kun ved spesiell anbefaling fra veterinær kan kattunger leveres tidligere, men aldri yngre enn 10 uker.

For alle katter som selges skal det følge med dokumentasjon for vaksinasjon, samt helseattest – ikke eldre enn 3 uker (21 dager) - utstedt av veterinær. Ved salg av rasekatter skal det dessuten følge stamtavle, eventuelt dokumentasjon for at denne er rekvirert hos NRR. Selger skal sende inn overdragelseserklæring slik at ny eier kan registreres i NRRs stambok. Her kan selger ta kopi av denne kontrakts side 2, underskrive øverst til høyre og sende den undertegnede kopien til NRR.

Katter kan registreres i hovedstamboken (LO) eller kontrollstamboken (RIEX). Klasse 1 anvendes til katter uten avlsbegrensninger. I klasse 2 kan oppdretteren registrere katter som ikke skal anvendes i avl. Oppdretteren kan selv få overført katten til klasse 1. NRR har anledning til å registrere katter i klasse 3. Disse kattene har avlsforbud og kan kun tillates anvendt i avl dersom NRR gir slik tillatelse. De fleste katter som registreres i kontrollstamboken (RIEX) må avlsgodkjennes i tråd med NRRs regler før avkom etter dem kan registreres.

Kjøper bekrefter at katten er besiktiget ved overtagelsen og funnet i orden. Selger bekrefter at kjøper er informert om de feil hos katten som han/hun har kjennskap til, om arvelige sykdommer innen rasen og om kattens mulige arveanlegg for disse feil. Selger bekrefter at kjøper har fått informasjon om foring, stell og behandling av katten. Selges en katt som har feil eller mangler, ref. neste side, plikter selger å informere kjøper om dette. Katten overdras da på særlige vilkår som skal anføres under punkt 6.

Det gjøres oppmerksom på at dersom uenighet skulle oppstå hva gjelder:

  • betalingssum
  • leveringsdato
  • defekter hos katten enten ved ankomst eller som oppdages senere
  • bruk av katten hva gjelder avl eller utstilling
  • hvorvidt en skriftlig eller muntlig avtale mellom selger og kjøper (forbruker) er oppfylt

så vil NRR ikke ta stilling til saken dersom forholdet er regulert av den Norske forbrukerkjøpsloven og/eller kjøpsloven. Et mislighold av forhold som ikke reguleres av disse lovene, men av NRRs lover og regler, vil bli behandlet av NRR.

For tilgang til det komplette kjøpekontrakt-skjemaet, kan du klikke på linken ovafor.

 


NO*Fjordlynx

Maine Coon Purchase Contract

NO*Fjordlynx is registered in Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) and follows NRRs lawes and regulations. The general conditions in the Purchase Contract is set by the NRR, with posibility to add special conditions in each case.

General conditions set by the NRR

Kittens shall not be delivered to a new home until they are at least 12 weeks old.

All cats that are sold must be presented to the buyer with vaccination documents and a health certficate from a veterinarian. Cats from registered breeds must also be presented to the buyer with a pedigree from the NRR, or documents showing that a pedigree has been requested from the NRR. The seller is obligated to send a declaration of transfer of ownership, so that the new owner can be entered into the NRR registry.

Cats can be registered either in the main registry (LO) or the control registry (RIEX).Note that the seller has the opportunity of allowing a “restriction of breeding” clausul in the pedigree. This is informed the seller through the stated registry in section 1 in this contract.

The buyer confirms that the cat has been examined at the time of transfer and presented with no visual defect. Seller confirms that the buyer has been informed about known genetic faults in this specific cat and in the breed in general. Also that the seller has informed about the possible presented genes in this cat for the faults mentioned. Seller confirms that the buyer has been informed about feeding, care and treatment of the cat. If a cat is sold that shows faults, the seller has a duty to inform the buyer about this. The cat is then transferred on special conditions to be written down below in section 6.

The NRR is subject to the laws of Norway, therefor should disagreements occur in regards to

  • the sum of payment agreed upon
  • delivery date
  • hidden or visible defects in the cat upon delivery -or detected later
  • use of the cat in terms of breeding or show
  • whether an agreement, written or oral, made between the seller and buyer (consumer) has not been fulfilled as agreed upon,

take notice that the NRR board will not take action as long as the matter is regulated by the Norwegian Act on Consumer Sales and The Sale of Goods Act. These acts regulate all sales and protects the right of the consumer. A disregard for matters that are not regulated by these acts, but of FIFes laws and regulations, with the addition of the NRR, will be processed by our federation NRR.

To see the complete contract form, please presss at the Purchase Contract abowe.